Hatályos: 2023. június 1. napjától

1. Általános adatok

1.1. Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum általános adatai:

a) Üzemeltető cég neve: Arcideál Korlátolt Felelősségű Társaság
b) Székhelye: 6726 Szeged, Marostői utca 29/A.
c) Adószáma:25487925-1-06
d) Cégjegyzék száma:06-09-022537
e) Vezető tisztségviselő neve:Dr. Kocsis András
f) Szolgáltató elnevezése:Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum
g) Szolgáltatás helyszíne:6726 Szeged, Marostői utca 29/A.
h) Honlap címe:https://fogszabalyzas.hu/
i) E-mail címe:fogszab@fogszabalyzas.hu
j) Telefonszáma:+36 62 409 034
k) Működési engedély száma:CS-06/R/01/01810-4/2016

1.2. Az Általános Szerződéses Feltételek elérhetősége:

a) Nyomtatott formában a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum (6726 Szeged, Marostői utca 29/A.) recepcióján érhető el.
b) Elektronikus formában a https://fogszabalyzas.hu/alatt érhető el.
c) Páciensek számára az általános szerződési feltételeket -kérésükre- a Szolgáltató elektronikusan megküldi.

2. Fogalom meghatározások

2.1 Szolgáltató: Az a Társaság, amely a Népegészségügyi Intézet által kiadott működési engedély birtokában az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult. Jelen esetben az Arcideál Korlátolt Felelősségű Társaság az 1.1. pontban feltüntetett adatok szerint.

2.2 Kocsis András Fogszabályzó Centrum: a fogalommeghatározás „Szolgáltató” által működtetett magánrendelő elnevezése, amely név alatt a szolgáltató fogászati ellátást nyújt a hozzá forduló Páciensei részére, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nem finanszírozott, azaz magánfinanszírozott formában.

2.3 Páciens: az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy.

2.4 Megrendelő: az egyedi szolgáltatási szerződésben megnevezett páciens.

2.5 Kezelőorvos: A Szolgáltató nevében a Páciens egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző orvos(ok), aki(k) a Páciens kezeléséért felelősséggel tartoznak, függetlenül attól, hogy az egészségügyi szolgáltatással milyen – együttműködési- jogviszonyban (munka-, megbízási-, személyes közreműködői-, közreműködői szerződés keretei között) állnak.

2.6 Kezelési Terv: az a kezelési dokumentum, melyet az egészségügyi ellátó személyzet az első vizsgálat alkalmával készít. Tartalma:

a) a fogászati probléma feltárása,
b) a beavatkozások felsorolása,
c) lehetséges változások feltárása (pl. arc, esztétikai),
d) várható költségek,
e) kezelés várható ideje.

2.7 Ellátás: A Szolgáltatónál igénybe vett egészségügyi ellátási, kezelési szolgáltatás összessége.

2.8 Fél vagy Felek: Szolgáltató és Páciens együttesen.

2.9 Megrendelés: a kezelési terv elfogadása és visszaigazolása – amely történhet szóban, írásban és ráutaló magatartással – amely arra irányul, hogy a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatást nyújtson a Páciens részére.

2.10 Szolgáltatóval együttműködő fogorvos: saját praxisukban önállóan járnak el, a Szolgáltatótól elkülönült felelősségi körben. A Szolgáltatóval bérleti jogviszonyban (pl. kezelőszék-bérlet, rendelő helyiség bérlete stb.) álló fogorvosok, fogtechnikusok a saját szakmai felelősségbiztosításukkal állnak helyt a saját praxisukban végzett fogászati tevékenységükért. A Szolgáltatóval együttműködő más orvosok páciensei nem a Szolgáltató páciensei, kivéve azon eseteket, amikor az együttműködő orvos nem lát el fogszabályozási szolgáltatást, és a Szolgáltatóhoz irányítja a pácienst. Ebben az esetben a fogszabályozási tevékenységért a Szolgáltató felel, az egyéb fogászati kezelésekért a Szolgáltatóval együttműködő kezelőorvos felel.

2.11 Egyedi szolgáltatói megbízási szerződés: A Szolgáltató rendelőjében kiállított valamennyi olyan jogi nyilatkozat összessége, amely a teljes kezelési folyamatot jelentő szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges, és amelyet a Szolgáltató nyomtatványain a Páciens aláírásával ellát, vagy amelyet a Szolgáltató részére személyesen átad a kezelések előtt, annak során és annak befejezése után (pl.: Kezelési terv, Fogászati anamnézis és információs lap, Beleegyező nyilatkozat, Betegjogi tájékoztató, Tájékoztató a kockázatokról, Adatkezelési lap vagy bármilyen más, akár a jövőben bevezetésre kerülő új formanyomtatvány vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató, Betegelégedettségi nyilatkozat vagy egyéb brosúra, esetleg további nyilatkozati nyomtatványok, azok elnevezésétől függetlenül.) (“Szolgáltatói Megbízási szerződés” a továbbiakban: MSZ).

3. Általános Szerződési Feltételek hatálya

3.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrummal (a továbbiakban: Szolgáltató) kötött szerződésekre (MSZ) terjed ki, továbbá az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan tett és a Páciensek által elfogadott ajánlatokra, a Szolgáltató által a Páciensek részére teljesített egészségügyi szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és a Páciens között a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele céljából létrejött valamennyi jogviszonyra, illetve ezen jogviszonyok alanyaira értelmezve jött létre (személyi és tárgyi hatály).

3.2 Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 2023. június 1. napját követően megkötött szerződésekre terjed ki.

3.3 A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételektől eltérő feltételeket az egyedi Szolgáltatási szerződésében meghatározhat. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és az egyedi szolgáltatási szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, az egyedi szolgáltatási szerződés rendelkezései az irányadóak.

3.4 Az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Páciens – az Általános Szerződési Feltételek tartalmának megismerését követően – az MSZ dokumentumokon tett aláírásával fogad el.

3.5 Az Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmak a szerződésben használt fogalmak szerint értelmezendők.

3.6 A Szolgáltató rögzíti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek esetleges módosításáról és a módosuló rendelkezésekről mind a honlapján, mind az orvosi rendelő előterében, erre fenntartott külön helyen hirdetményt tesz közzé, egyben ezzel egyidejűleg, ugyanazon a helyen hozzáférhetővé teszi az egységes szerkezetű Általános Szerződési Feltételek dokumentumot. A Szolgáltató rögzíti, hogy a módosított rendelkezések valamennyi Páciensre, illetőleg az általuk adott valamennyi jövőbeni megrendelésre, illetőleg részükre tejesített valamennyi jövőbeni egészségügyi szolgáltatásra kötelezőek és irányadóak.

3.7 A Páciens köteles minden egyes újabb megrendelés megadását, illetőleg egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően megbizonyosodni az akkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseiről, ideértve az esetlegesen módosult rendelkezésekről is.

3.8 A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

4. Szolgáltatások:

4.1 Egészségügyi Szolgáltató a Páciens részére a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti feltételek mellett a következő fogászati szolgáltatásokat nyújtja:

a) Felnőtt fogszabályozás (rágófunkció helyreállítását célzó kezelések, esztétikai célú kezelések, fogpótlás elkészítését elősegítő kezelések, fogágybetegség miatt elvándorolt fogak „visszaszabályozása”, állcsontdeformitások miatti sebészi- fogszabályozó kezelések, állkapocsízületi diszfunkció kezelése)
b) Gyermekkori fogszabályozás;
c) Logopédia (nyelvlökéses nyelés terápiája, nyeléskorrekció, nyelésfunkció vizsgálat, fogszabályozást kiegészítő egyéb logopédiai terápiák, artikuláció vizsgálat: beszédhibák szűrése, artikulációs zavar, beszédhibák feltárása, javítása, arc-izomegyensúly korrekció, nyelvi- és beszédfejlődési elakadás, zavar szűrése, terápiája (megkésett és akadályozott beszédfejlődés), tanulási zavarokra való veszélyeztetettség szűrése óvodáskorban, nyelvi- és beszédfejlődési elakadás, zavar szűrése, terápiája);
d) Fogtechnika;
e)Állkapocs ízületi kezelések;
f) Felnőttkori kezelések (parodontálisan károsodott fogazat fogszabályozó kezelése, fogpótlások előkészítését elősegítő beavatkozások, mosolytervezés, esztétikai fogászat és fogszabályozás)
g) Szájsebészet (fogeltávolítások, számfeletti fogak eltávolítása, fejlődésben visszamaradt fogak sebészi-fogszabályozó kezelése, bölcsességfogak eltávolítása, lágyrészműtétek, ínykorrekciók, implantáció, csontpótlás);
h) Képalkotó eljárások (3D CBCT, panoráma röntgen, teleröntgen, ízületi röntgen, periapikális röntgen).

5. Bevezető rendelkezések:

5.1 A Szolgáltató által nyújtott és a Páciensek által kiválasztott egészségügyi szolgáltatás(ok), valamint az ehhez szükséges anyagok és eszközök megrendelésének és igénybevételének a feltételeit az egyedi szerződés (MSZ) tartalmazza. Az MSZ és annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései és annak mellékletei az irányadók.

5.2 Amennyiben a Szolgáltató és a Páciens között létrejött szerződés és egyéb megállapodás mást nem tartalmaz, a felek a szerződést határozott – a Páciens megrendelésétől az általa kiválasztott egészségügyi szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítéséig terjedő – időre kötik meg egymással, amely időtartam alatt a megrendelt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére – beleértve az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelését és teljesítését – a mindenkor érvényes és hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezései és annak mellékletei irányadók az egyedi Szolgáltatási szerződésben foglalt eltérésekkel. A Felek között létrejött szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint szűnik meg, illetőleg szüntethető meg a Felek által.

5.3 A Szolgáltató rögzíti, hogy amennyiben a Páciens egy már megrendelt és a Szolgáltató által teljesített egészségügyi szolgáltatást követően, vagy annak időtartama alatt újabb egészségügyi szolgáltatást rendel meg a Szolgáltatótól, úgy abban az esetben újabb szerződés megkötése szükséges.

5.4 A Páciens részéről megrendelésnek minősül:

a) Telefonon vagy írásban/e-mail útján időpont foglalása a kezelési tervben meghatározott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan.
b) Orvosi vizsgálatot követően az egészségügyi szolgáltatás tényleges igénybevétele.
c) Orvosi vizsgálatot követően, időben később nyújtandó egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában előleg fizetése a Szolgáltató részére.
d) Dentálhigiénikus által végzett szolgáltatás tényleges igénybevétele (pl. depurálás, barázdazárás, fogfehérítés).

6. Az egészségügyi szolgáltatás:

6.1 A Szolgáltató – díjazás ellenében – az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Páciens részére a 4. pontban meghatározott szolgáltatások tekintetében:

a) Egészségügyi panasz felmerülése esetén Páciens előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben igénybe veheti a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum mindenkori fogászati szakrendelését, egészségügyi ellátásait.
b) A Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum szakorvosa által terápiaként megállapított gyógyszerek felírása az orvosi viziten túl a Szolgáltató mindenkor irányadó receptfelírási protokollja és szakmai protokollok szerint.
c) Adminisztrációs szolgáltatást biztosít egészségbiztosítókkal kapcsolatos ügyintézés, számlázás esetében.
d) A szolgáltatást a fenti körben nyújtja a Páciens részére a Szolgáltató, azonban a Páciens megrendelése nem jelenti automatikusan valamennyi megjelölt egészségügyi szolgáltatás nyújtását. A Páciens által megrendelt, és a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások pontos körét a Páciens megrendelése, és az ennek alapján a Felek között létrejött Szolgáltatási szerződés tartalmazza és határozza meg.

6.2 A Szolgáltató szolgáltatásait a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások, szakmai protokollok betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező munkavállalói és közreműködői (alvállalkozói) igénybevételével nyújtja a Szolgáltató telephelyén azzal, hogy szolgáltatása biztosítása során külső intézmények szolgáltatásait is igénybe veheti.

6.3 Az egyedi Szolgáltatási szerződés aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, fogtechnikai feladatok ellátásához, és a Páciens által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató közreműködőket (alvállalkozókat) is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna el.

6.4 A Páciens kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fogtechnikai munkák egyes típusait az alvállalkozó a Szolgáltatás területén kívül, külső intézményben végzi, illetőleg eseti jelleggel azokat a Szolgáltatás területén is ellátja. Fentiekre tekintettel a Páciens tudomásul veszi, hogy bizonyos esetekben – megrendelésének a teljesítéséhez – a külső helyszín személyes felkeresése is szükségessé válhat, melyet Szolgáltató előre egyeztet a Pácienssel. Ebben a körben a Páciens kötelezettséget vállal a Szolgáltató átirányításának a teljesítésre.

7. Az ellátás folyamata:

7.1 A Páciensnek az ellátásra előzetesen minden esetben telefonon, személyesen, vagy írásban be kell jelentkeznie. Az időpontfoglalás a Szolgáltató szóbeli vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé.

7.2 Az egészségügyi ellátás a Szolgáltatónak az erre kijelölt és felkészített rendelőiben zajlik. A Páciens és esetleges kísérői kötelesek az egészségügyi ellátások szolgáltatásának a rendjét betartani. Tilos az egészségügyi szolgáltatás rendjét és a Szolgáltató működését megzavarni, vagy akadályozni!

7.3 A Szolgáltató az első személyes vizsgálatot követően a Páciens igényei, illetőleg egészségi állapota alapján Kezelési tervet készít, amely tartalmazza az elvégezni javasolt egészségügyi szolgáltatások megnevezését és díját, a javasolt egészségügyi szolgáltatások menetét, lehetséges kockázatait és szövődményeit, a szolgáltatást követő rehabilitációval kapcsolatos tudnivalókat.

7.4 A Kezelési Terv – bonyolultságától és terjedelmétől függően – elhangozhat szóbeli tájékoztatásként vagy írásban is közölhető. A Szolgáltató azonban köteles a szóban elhangzott tájékoztatás esetén a Kezelési Terv részeként javasolt egészségügyi szolgáltatások megnevezését és díját írásba foglalva is a Páciens rendelkezésére bocsátani. A Kezelési Terv a Szolgáltató kezelőorvosának orvos-szakmai javaslatán alapul. A Páciens vagy képviselője köteles aláírásával a Kezelési Terv elfogadását vagy elutasítását megerősíteni. Amennyiben a kezelést a Szolgáltató a Kezelési Terv szóbeli közlését követően azonnal megkezdi, azt úgy kell tekinteni, hogy a Kezelési Tervet a Páciens jóváhagyta és elfogadta.

7.5 A Páciensnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. A Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a Páciens megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A Páciens ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik.

7.6 A beavatkozás elvégzéséhez szükséges Páciensi beleegyezés hiányában, vagy megadásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az egészségügyi beavatkozás elvégzését megtagadni és a megkötött szolgáltatási szerződéstől elállni.

7.7 A Páciens a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonatja, az alapos ok nélküli visszavonás esetén azonban köteles az ennek következtében felmerült és indokolt Szolgáltatói költségek megtérítésére.

7.8 A Pácienst megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében a Páciens szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Páciens döntése nem érinti azonban a Páciens díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak

7.9 Amennyiben a Páciens a vele ismertetett Kezelési Tervet nem fogadja el, abban az esetben is köteles az első vizsgálat és az orvosi konzultáció költségét a Szolgáltatónak megfizetni.

7.10 A Páciens kérésére a Szolgáltató új kezelési tervet készíthet a szakmai szabályainak figyelembevételével, de a Páciens igényeivel kiegészítve.

7.11 Az elfogadott Kezelési terv az egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

7.12 A Kezelési Tervtől a Szolgáltató a Páciens egészségügyi állapota által indokolt esetben és mértékben jogosult önállóan eltérni, azonban ebben az esetben is köteles őt az eltérés okáról és mértékéről azonnal tájékoztatni. Nagyobb szakmai eltérés esetén – amennyiben ezt a Páciens egészségi állapota, illetőleg a kezelés időpontja lehetővé teszi – a Szolgáltató köteles erről a Pácienssel előzetesen egyeztetni.

7.13 A Páciens elfogadja, hogy a Kezelési Terv módosulása a kalkulált árajánlat módosulását is jelentheti a megváltozott egészségügyi szolgáltatások költségeinek függvényében. A Szolgáltató a Pácienst a módosult Kezelési tervről tájékoztatja. A módosult Kezelési Terv elfogadása ebben az esetben a módosult Árajánlat elfogadását is jelenti.

7.14 A kiadott Kezelési terv és árajánlat – amennyiben a kezelés nem indul el – a kiadás napjától számított fél évig érvényes, ezt követően – a változó tényezők okán – érvényét veszítheti és új Kezelési terv kidolgozása válhat szükségessé.

7.15 A Szolgáltató általános tájékoztató dokumentumában külön tájékoztatást ad a Pácienseknek arra vonatkozólag, hogy az általa nyújtott fogászati ellátásoknak – függetlenül azok jellegétől – milyen szövődményei lehetnek.

7.16 Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok által végzett tevékenységre, és annak jellegére, a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben az általa kijelölt orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Páciens rendelkezésére álljon és őt megvizsgálja. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az általa kijelölt orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Pácienssel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Páciens által megadott elérhetőségek valamelyike útján és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – a kijelölt orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni, illetőleg hogy ezen helyettesítő személyt a Páciens elfogadja-e. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét a Páciens nem fogadja el, a felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Páciens a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.

7.17 Tekintettel arra, hogy a kezelés a Szolgáltató által üzemeltetett orvosi rendelőkben folyamatosan zajlik, az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat csúszás a kezelés, vizsgálat megkezdésében. A Páciens az ilyen időben később kezdődő orvosi vizsgálat miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt. Amennyiben a Páciens az orvosi vizsgálat céljára az előre egyeztetett időpontban megjelenik, de az esetleges várakozási idő miatt a tényleges orvosi vizsgálatot megvárni nem tudja, és ezt a helyszínen jelzi a Szolgáltató képviselőjének, abban az esetben a meghiúsult orvosi vizsgálat miatt a rendelkezésre állási díjat megfizetni nem köteles.

7.18 Amennyiben a Páciens az előre egyeztetett időponthoz képest késve jelenik meg a rendelőben, és a késedelem nem haladja meg a 10 percet, a Szolgáltató elvégzi az egyeztetett orvosi vizsgálatot, feltéve, hogy a vizsgálat várható időtartama nem haladja meg a Páciens késedelmével együtt a 30 percet. Amennyiben a Páciens késedelme meghaladja a 10 percet, vagy az egyeztetett orvosi vizsgálat várható időtartama meghaladja a Páciens késedelmével együtt a 30 percet, a Szolgáltató az egyeztetett orvosi vizsgálat elvégzésére nem köteles. Ebben az esetben a Páciens új időpontot köteles egyeztetni a Szolgáltatóval, vagy – a Szolgáltató ez irányú kifejezett felajánlása esetén, az adott napon tervezett orvosi vizsgálatok rendjének a függvényében – megvárhatja a rendelési idő végét, amikor is a Szolgáltató sort tud keríteni az orvosi vizsgálatra. A Páciens egyik esetben sem tarthat igényt semmilyen kártérítésre.

7.19 A Páciens az előre foglalt időpontot az ellátás tervezett időpontjáthoz képest legalább 24 órával megelőzően – nyitvatartási időben – tudja díjmentesen lemondani, ha az időpont számára alkalmatlanná vált. A 24 órán belül lemondott időpontra a Szolgáltató díjat számlázhat ki (legkevesebb 10.000, – Ft-ot), melyet a következő szolgáltatás igénybevételének alkalmával elvégzett kezelés számlájához terhel.

8. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek:

8.1 A Páciens az alkalmanként igénybe vett szolgáltatásokért Szolgáltató részére díjat köteles fizetni, amely az egészségügyi szolgáltatás ellenértékének tekintendő.

8.2 A Szolgáltató igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak díját a Szolgáltató mindenkori díjtáblázata határozza meg.

8.3 Az elvégzett kezelések konkrét díjtétele(i) a kezelések befejezésekor kerülhetnek rögzítésre és számlázásra (melyek tartalmazhatják a közvetített szolgáltatások költségeit is), abban az esetben is, ha azok egy folyamatos Kezelési Terv részét képezik.

8.4 A szolgáltatási díjat Szolgáltató számlája ellenében, a szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel vagy bankkártyával egyenlíti ki a Páciens a Szolgáltató recepciójánál. Lehetőség van továbbá a kezelés díjának készpénzes vagy bankkártyás előlegfizetéssel történő megfizetésére is.

8.5 Amennyiben a kezelési terv végösszege meghaladja az 1.000.000, – Ft-os összeget, akkor Szolgáltató 50%-os előleget kérhet.

8.6 A Szolgáltató a kezelési tervben meghatározott végösszegre – a kezelés hosszától függően – havi vagy negyedéves fizetési ütemezést fogadhat el.

8.7 A 8.6 pontban meghatározott ütemezés esetén, a Páciens kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kezeléstől – a befejezést megelőzően – eláll, a kezelési tervben foglalt végösszeget időarányosan megfizeti. A költségek időarányos megállapítására – a már elvégzett vizsgálatok, beavatkozások és kezelések függvényében – a Szolgáltató jogosult.

8.8 A számla aláírásával a Páciens a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét is igazolja. Szolgáltató jogosult a számlát és annak mellékleteit postai úton megküldeni a Páciens részére. Amennyiben a Páciens a teljesítésigazolás átvételét megtagadja, a Szolgáltató jogosult az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatás díját peres úton követelni a Pácienstől.

8.9 Páciensnek lehetősége van a Szolgáltató szerződéses partnerei nevére egészségbiztosítási pénztári számlát kérni. Amennyiben a Páciens egészségbiztosítási számla kiállítását kívánja, szándékát köteles a fizetés előtt jelezni.

8.10 A Páciens köteles fizetési kötelezettségének a számla szerinti fizetési határidőig eleget tenni, és a számlában megjelölt összeget maradéktalanul kiegyenlíteni. Amennyiben a kiegyenlítés (előleg, negyedéves befizetés) nem történik meg határidőre, a Szolgáltató fizetési felszólításban jelzi a Páciens felé követelését. Amennyiben a Páciens fizetési kötelezettségének a fizetési felszólításban megjelölt határidőig sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult követelését szerződéssel másra átruházni vagy fizetési meghagyás kibocsátását kérni a bíróságtól.

8.11 Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult módosítani. Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket – a módosítás hatályba lépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – a honlapján köteles közzétenni, valamint a rendelőben nyomtatott formában a betegváróban kifüggeszteni. A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szolgáltatási szerződés alapján és keretében a Páciens által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra, kivéve azt az esetet, amennyiben a Szolgáltató díjainak a megváltoztatására a Szolgáltató által igénybe vett, általa közvetített szolgáltatások díjának a megváltozása miatt kerül sor. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató jogosult a díjváltozást a Pácienssel szemben a már megrendelt szolgáltatások vonatkozásában is érvényesíteni, köteles azonban a Páciens részére – igénye esetén – igazolni, hogy a díjváltoztatásra a közvetített szolgáltatások díjának a megváltozása miatt kerül sor.

8.12A szolgáltatási díj magában foglalja a Szolgáltató díját, a közvetített szolgáltatások díjait és valamennyi költségét, azaz a Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezésein túlmenően további díjat vagy költségtérítést a Pácienstől nem igényelhet.

9. Garanciával kapcsolatos rendelkezések:

9.1 A Szolgáltató kizárólag a fog(szak)orvosai által a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum rendelőjében elvégzett fogszabályozási- és fogászati kezelésekre, továbbá az általuk átadott fogművekre vállal garanciát a Páciens felé.

9.2 A fogszabályozó kezelés eredményére a Szolgáltató kizárólag azzal a feltétellel vállal garanciát, hogy a páciens a kezelőorvosa által meghatározott időszakos kontroll vizsgálatokon megjelenik. Ennek elmulasztása azzal járhat, hogy Szolgáltató a kezelési tervben leírtakat nem tudja teljesíteni, továbbá a páciens fogazatában olyan nem kívánt elmozdulások adódhatnak, amelyek visszafordíthatatlan elváltozást eredményezhetnek.

9.3 Kocsis András Fogszabályzó Centrum nem vonható felelősségre bizonyos, a kezelés után felmerülő panaszokért, illetve előre nem látható problémákért, mint például: korona vagy hídtag, vagy egyéb fogpótlások, tömések elkészítése/beragasztása után esetlegesen szükségessé váló gyökérkezelésért. (A fogak preparálása traumát jelent a fogaknak, mely gyökérkezelés szükségességét eredményezheti.) Nem vonható felelősségre olyan előre nem látható fogászati problémákért sem, amelyek nem voltak láthatóak, illetve kimutathatók a panoráma röntgenfelvétel készítésekor, és a személyes konzultáció és kezelés ideje alatt.

9.4 Rögzített készülékes kezelés esetén a készülék eltávolítására a Szolgáltató – rendszerint – 4-6 héten belüli időpontot határoz meg. Ennek a határidőnek az elmulasztásából eredő problémáért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

9.5 A Páciens esetleges minőségi kifogását a garancia időn belül az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban közölni a Szolgáltatóval. Páciens a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 1 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy a reklamáció jogos-e, illetve, hogy milyen módon tud eleget tenni Páciens által jogszerűen érvényesíteni kívánt kijavítási, pótlási igényének. Ha Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogást nem lehet kivizsgálni, úgy Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

9.6 A garanciális beavatkozások elvégzése kizárólag a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum rendelőjében történik. A Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum nem vállalja egy másik fogászati rendelőben garanciális beavatkozásként elvégzett kezelések költségeinek megtérítését.

9.7 Fogtechnikai hiba esetén – a garanciális feltételek teljesülése esetén – a Szolgáltató viseli a kijavítással, kicseréléssel kapcsolatos fogászati és fogtechnikai költséget. A kijavítás, esetleges kicserélés helye a Szolgáltató fogorvosi rendelője. Szolgáltató helytállása más fogászaton igénybe vett szolgáltatás megtérítésére nem terjed ki.

9.8 A garancia érvénytelenné válik az alábbi esetekben:

a) ha a páciens nem jár éves kontrollra;
b) ha a páciens nem jelenik meg a kezelőorvosa által meghatározott időszakos kontroll vizsgálatokon
c) ha a páciens elhanyagolja szájhigiéniáját;
d) ha a páciens alkoholbeteg, illetve erős dohányos;
e) ha a páciens nem tartja be kezelőorvosa javaslatait (például, ha nem használja a retenciós sínt/harapásemelőt vagy nem tartja be a dentálhigiénés javaslatokat);
f) ha a páciens kivehető fogsorát (részleges vagy teljes fogsorát) nem rendeltetésszerűen használja;
g) ha baleset következtében sérülés éri a fogpótlást, például, ha leesik és/vagy eltörik a fogsor;
h) ha a páciens a fogpótlást nem megfelelő módon használja;
i) ha bizonyos betegség kezelése negatívan befolyásolja a Páciens fogászati állapotát (például diabetes, epilepszia, csontritkulás vagy kemoterápia)
j) ha a páciens a probléma keletkezésekor rövid időn belül (maximum 1 hónap) nem tájékoztatja a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrumot;
k) ha egy idegen fogorvos végez korrekciós munkát vagy egyéb kezelést a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum által készített munkán

10. A páciensek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos rendelkezések:

10.1 A Páciensnek joga van az ellátását végző kezelőorvos megválasztásához, amennyiben azt az egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, vagy az ellátás sürgőssége nem zárja ki. Az orvosválasztás joga a Szolgáltató működési rendjének megfelelően gyakorolható. A Szolgáltató kezelőorvosainak a listája a Szolgáltató honlapján megtalálható. Amennyiben a Páciens az általa megrendelni kívánt egészségügyi szolgáltatás teljesítése során meghatározott orvos közreműködését kívánja, köteles ezt előre jelezni időpont-foglaláskor, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató által foglalkoztatott orvosok időbeosztása eltérő. Amennyiben a Páciens időpont-foglaláskor ilyen személyt nem jelöl meg, a Szolgáltató jelöli ki a közreműködő orvost.

10.2 A Páciens bármely, a kezelőorvosa által megállapított diagnózissal, illetőleg javasolt terápiával kapcsolatosan kezdeményezheti a Szolgáltató más orvosa által történő vizsgálatát.

10.3 A Páciens jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. A Szolgáltató rögzíti, hogy a tájékoztatást a Páciens részére saját választása szerint akár szóban, akár írásban megadhatja.

10.4 A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a tájékoztatást magyar nyelven adja meg. Amennyiben a Páciens igénye alapján a tájékoztatáshoz további tolmács, vagy jeltolmács igénybevétele válik szükségessé, úgy ezen személy kiválasztása és megbízása a Páciens feladata, és díját, illetve költségeit a Páciens köteles viselni. A Szolgáltató a tolmács magatartásáért és tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal.

10.5 A Páciens a Kezelési Terv, az egyes elvégzett vizsgálatokról készült és részére átadott egészségügyi dokumentáció, tájékoztató, nyilatkozat vagy a számla átvételének az aláírásával elismeri, hogy az általa igényelt, megfelelő és kielégítő tájékoztatást a Szolgáltatótól, illetőleg az annak képviseletében eljáró személytől megkapta.

10.6 A Páciens a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, illetőleg a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek a megszegése esetén köteles a Szolgáltató valamennyi kárát, és a Szolgáltató igényérvényesítési költségeit haladéktalanul megtéríteni. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár és következmény miatt, amely a Pácienst a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek a megszegése folytán éri.

10.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Páciens jelen pontban felsorolt kötelezettségeinek a megszegése esetén azok teljesítéséig megtagadja a további szolgáltatásnyújtást a Páciens részére, és elálljon a vele megkötött szolgáltatási szerződéstől. Ebben az esetben a Szolgáltató a Pácienst más egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.

10.8 A Páciens és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más Páciensek jogait, és jogaik gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak a törvényben foglalt jogait sem.

11. A Szolgáltató jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos rendelkezések:

11.1 A Szolgáltató orvosa a Páciens egészségügyi ellátását megtagadhatja, az alábbi esetekben:

a) amennyiben a Páciens együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi,
b) ha az ellátó orvos életét vagy testi épségét a Páciens magatartása veszélyezteti,
c) ha a Páciens sértő, fenyegető magatartást tanúsít az ellátó orvos irányába,
d) a Páciens az ellátásra pillanatnyilag alkalmatlan állapotban van (pl. alkohol vagy drog hatása alatt áll),
e) ha a Páciens által kért ellátás az adott helyzetben szakmailag indokolatlan,
f) a Páciens ellátásához nincsenek meg a szükséges személyi és tárgyi minimumfeltételek,
g) ha a Páciens által kért ellátás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközne.

11.2 A Páciens a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, illetőleg a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek a megszegése esetén köteles a Szolgáltató valamennyi kárát, és a Szolgáltató igényérvényesítési költségeit haladéktalanul megtéríteni. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár és következmény miatt, amely a Pácienst a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek a megszegése folytán éri.

11.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Páciens jelen pontban felsorolt kötelezettségeinek a megszegése esetén azok teljesítéséig megtagadja a további szolgáltatásnyújtást a Páciens részére, és elálljon a vele megkötött szolgáltatási szerződéstől. Ebben az esetben a Szolgáltató a Pácienst más egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.

11.4 A Páciens kezelési tervének teljes időtartama csak tájékoztató jellegű. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a kezelés tovább tarthat, mint a tervezett időtartam.

11.5 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges eltérésekért a kezelés idejét és számát illetően.

12. Adatvédelem, tájékoztatás, titoktartás:

12.1 A Szolgáltató a szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat az Szolgáltató mindenkor hatályos Adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint kezeli, melyről Adatkezelési tájékoztató formájában tájékoztatja Pácienseit. Szabályzatának kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”) foglalt rendelkezéseket, valamint az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó 1997. évi XLVII. törvényt az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről. A Szolgáltató a fenti rendeletben és törvényekben megfogalmazott ágazati szabályozás adatvédelmi elveit tekinti magára nézve irányadónak az adatkezelése vonatkozásában.

12.2 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Páciens adatait harmadik személyeknek nem adja ki, kizárólag Adatkezelési szabályzatában, tájékoztatójában meghatározottak szerint vagy törvényben meghatározott esetben.

12.3 A Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóját a honlapján közzéteszi, továbbá elérhető a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum recepcióján.

12.4 A Szolgáltató a szolgáltatás várójában kifüggeszti a Betegjogi tájékoztatót, valamint a Panaszkezelési szabályzatát. A Páciens a tájékoztatóban foglaltak szerint tehet panaszt és vehet igénybe jogorvoslatot a Szolgáltató tevékenysége során őt ért sérelmek miatt.

12.5 A Szolgáltató és a Páciens felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

13. A szolgáltatási szerződés létrejötte, megszűnése:

13.1 Az egyedi Szolgáltatási szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Páciens a szerződést és meghatározott mellékleteit aláírja.

13.2 Az időpont foglalással a Szolgáltató csupán arra vállal kötelezettséget, hogy a megjelölt időpontban egy általa kijelölt orvos a Páciens rendelkezésére fog állni és a Pácienst meg fogja vizsgálni. A vizsgálat keretében a kezelőorvos, diagnosztizálja a páciens fogászati problémáit, és mérlegelve a páciens igényeit kezelési tervet állít fel. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez a kezelési terv elfogadása, és a Szolgáltatási szerződés aláírása szükséges.

13.3 Az egyedi szolgáltatási szerződés mellékletei:

a) az egyedi – elfogadott – kezelési terv;

13.4 Az egyedi Szolgáltatási szerződés – a felek eltérő rendelkezése hiányában – határozott, a páciens megrendelésétől az általa megrendelt egészségügyi szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtásáig és teljesítéséig terjedő időre jön létre és lép hatályba.

13.5 A szerződés megszűnik:

a) a felek közös megegyezésével,
b) ha a Páciens a Kezelési tervben meghatározott kezeléseket nem veszi igénybe;
c) a Páciens halálával,
d) a Páciens együttműködésének megszűnésével,
e) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
f) a Szolgáltató működési engedélyének a visszavonása esetén,
g) rendes felmondással,
h) azonnali hatályú felmondással,
i) a szerződés teljesítésével.

13.6 A szerződés megszűnésekor a Páciens köteles a Szolgáltatót a harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni. A szerződés megszűnése esetén a megrendelt, illetőleg a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Felek, illetőleg jogutódaik között megfelelő elszámolásnak van helye, amelynek során a Páciens vagy jogutódja köteles a Szolgáltató, vagy jogutódja részére megtéríteni a már teljesített egészségügyi szolgáltatások ellenértékét.

13.7 A Páciens a Szolgáltatási szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségekért (pl. a már a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások ellenértékét köteles megtéríteni).

13.8 A Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató bármikor jogosult felmondani, a felmondási időnek azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Páciens a megrendelt szolgáltatás más általi elvégzéséről gondoskodhasson.

13.9 Amennyiben a Páciens a Szolgáltatási szerződés vagy jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezését megszegi, a Szolgáltató a Szolgáltatási szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.

14. Egyéb rendelkezések:

14.1 A Szolgáltató nevében a Szolgáltatási Szerződés aláírására a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum nevében aláírási joggal felruházott személy(ek), valamint az általa ebben a körben meghatalmazott alkalmazott(ak) jogosult(ak).

14.2 Páciens a Szolgáltatási Szerződés aláírásával, illetőleg a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte, áttanulmányozta, rendelkezéseit megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

14.3 Jelen Általános Szerződési Feltételek – mellékleteivel – együttesen tartalmazzák a Páciens és a Szolgáltató szerződéses megállapodásait.

14.4 Felek a Szolgáltatási szerződést – amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelik – kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják és a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat is írásban kötelesek megtenni, kivéve azokat az eseteket, ahol akár jogszabály, akár a jelen Általános Szerződési Feltételek szóbeli jognyilatkozat megtételét is lehetővé teszi.

14.5 Az egyik Fél által a másik Félhez a jelen szerződés alapján intézett valamennyi írásbeli küldeményt akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha az személyesen a másik Fél részére átadásra került, továbbá, ha postai úton, illetve fax vagy e-mail útján a másik Fél szerződésben rögzített címére igazolhatóan megküldésre került, és azt a címzett igazolhatóan megkapta.

14.6 A Szolgáltatónak címzett Küldeményt a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségekre kell megküldeni. A Küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni:

a) személyes kézbesítés esetén az átvételkor,
b) postai feladás esetén, amennyiben az átvétel tényleges napja tértivevénnyel igazolható,
c) e-mail esetén azon a napon, melyen a címzett Fél az átvételt visszaigazolta.

14.7 A Páciens és a Szolgáltató a közöttük felmerült jogvita peren kívüli megoldására együttesen kezdeményezhetik a jogvita közvetítői eljárás keretében történő rendezését. A közvetítői tanács összetételét, a közvetítői eljárás rendjét külön törvény (2000. évi CXVI. törvény) szabályozza.

14.8 A jelen Általános Szerződési Feltételek és az egyedi Szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az egyéb magyar jogszabályok, szakmai szabályok, protokollok, egyéb orvosszakmai előírások rendelkezései irányadók.

14.9 A Szolgáltató bármikor jogosult az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, amely elsősorban jogszabályváltozások, szakmai előírások, kódexek, a szakma standardjainak változása esetén következik be. Köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult Általános Szerződési Feltételeket honlapján közzétenni. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási szerződésre.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. június 1. napjától hatályosak.

Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum,
mint Szolgáltató képviseletében:
Dr. Kocsis András vezető szakorvos