A Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum az Érintetteket (pácienseket) még az adatkezelés megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az Érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkban hivatkozott Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül.

Adatkezelő neve: Arcideál Kft. (praxis fantázianeve: Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum)
Adatkezelő elérhetősége: 6726 Szeged, Marostői utca 29/A (Adószáma: 25487925-1-06)
Adatkezelő képviselője: Dr. Kocsis András

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Szolgáltatásunk a személyes adatok védelmével kapcsolatosan adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Az Érintettek személyes adatainak kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: később kerül közzétételre

I. TÁJÉKOZTATÓNK CÉLJA ÉS HATÁLYA

Jelen Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy megismertessük Önt a DR. KOCSIS ANDRÁS FOGSZABÁLYZÓ CENTRUM Privát Egészségügyi Szolgáltatás (Magánpraxis) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekkel. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban lévő adatvédelmi politikát a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Egészségügyi Szolgáltatásunk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

II. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Szolgáltatásunkban érintett a Páciens (néhány esetben a hozzátartozó is).

Az Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Privát Egészségügyi Szolgáltató: A magánpraxis, ahol az egészségügyi ellátást igénybe veszi, ahol a páciens vizsgálata és kezelése történik. Jelen esetben a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezel: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részünkre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a „GDPR“ által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli vagy az érintett páciens hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a pácienst tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a páciens, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Az Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adják.

Az Adatkezelők az általuk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Pácienst, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

IV. ADATKEZELÉSEINKNEK FELSOROLÁSA ÉS CÉLJA

 1. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Amikor Ön felkeresi a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrumot és igénybe veszi az ellátást, az ellátást igazoló és leíró dokumentációjában feltüntetjük adatait.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink egészségügyi ellátása és annak dokumentálása

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól)

Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek

Kezelt személyes adatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges adatok: név/születési név, cím, születési adatok, TAJ

A személyes adatok címzettje: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő(NEAK)

Adatfeldolgozó: Fogpótlás Kapás Kft.

Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szabályozott és 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban meghatározott időtartamban.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy amennyiben a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrumban folytatott kezelést végző szakorvos az Ön kényelme és a szolgáltatás színvonalának növelése végett szükségesnek látja más szakorvos – Fogszabályzó Centrumon belüli – bevonását, az ellátás biztonsága és gyorsasága végett betekintést engedhet kizárólag az ellátással kapcsolatos adataiba.

2. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TUDOMÁNYOS CÉLÚ FOTÓDOKUMENTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Ezen fotódokumentáció segítségével szeretnénk végig kísérni és dokumentálni a kezelés folyamatát, mely lehetőséget biztosít a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum számára, hogy az így elkészített dokumentációt az egyes esetek bemutatásán keresztül tudományos célokra felhasználhassa.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás fotó-dokumentációja

Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása

Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek

Kezelt személyes adatok: név, ellátás folyamatainak a fotói

Adatfeldolgozó: nem vesz igénybe

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

3. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓS CÉLÚ FOTÓDOKUMENTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen fotódokumentáció segítségével szeretnénk végig kísérni és dokumentálni a kezelés folyamatát, mely lehetőséget biztosít a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum számára, hogy az így elkészített fotókat lehetősége legyen a Centrum weboldalán felhasználni. A közzétett fotódokumentáció „előtte-utána“ esetként segíti a weboldalra érkezőket megismertetni a Centrumban elvégzett különleges és látványos kezeléseinkkel.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás fotó-dokumentációja

Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása

Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek.

Kezelt személyes adatok: Név, ellátás folyamatainak a fotói

Adatfeldolgozó: Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

4. SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatait akkor kezeljük, amikor az ellátás megfizetése során a számlát   kiállítjuk.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pénzügyi elszámolás, bizonylati rend

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról)

Érintettek kategóriái: Azon Páciensek, akiknek nevére készpénzfizetési számla kiállítására kerül sor.

Kezelt személyesadatok: Számlafizető neve és számlázási címe, esetlegesen Egészség Pénztári Tagság azonosítója

A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adatfeldolgozó: Lida és Társa 97 Kft.

Adatkezelés tervezett időtartama: (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló rendelkezései szerint)

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen!

5. BEJELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor az ellátást megelőzően időpontot foglal online felületünkön, vagy telefonon a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum recepcióján.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek időpont-egyeztetési célú megkeresései, időpontfoglalás

Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap

Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek

Kezelt személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím

Adatfeldolgozó: nem vesz igénybe

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú gyermeke számára foglal időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.

 6. BELSŐ KUTATÁS ÉS BETEGELÉGEDETTSÉG MÉRÉSÉRE IRÁNYULÓ MEGKERESÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatok kezelése akkor történik akkor, amikor a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrumban történt kezelés, ellátás alatt vagy azt követően kérdőívben („Betegelégedettség“) szeretnénk megtudni Öntől, hogy milyen tapasztalatai voltak kezelése és ellátása alatt. Az Ön véleményét Fogszabályzó Centrumunk arra használja fel, hogy magasabb színtű ellátást tudjon biztosítani Páciensei számára és szükség esetén folyamatait az Önök igényéhez, kényelméhez tudja igazítani.

A személyes adatok tervezett kezelésének célj: Ellátásban résztvevő Páciensek elégedettségének mérése, minőségbiztosítás és közvéleménykutatások lebonyolítása

Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása

Érintettek kategóriái: Azon Páciensek, akik az ellátást igénybe vették Fogszabályozó Centrumunkban

Kezelt személyes adatok: Név, telefonszám

Adatfeldolgozó: Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

7. HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum marketing célú megkereséseivel szeretné Önt tájékoztatni a Centrumunkban elérhető új kezelésekről, esetlegesen kihirdetett aktuális akciókról.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Meglévő és leendő Pácienseink marketing célú tájékoztatása

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Érintettek kategóriái: A Fogszabályozó Centrum Hírlevelére feliratkozók

Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím

Adatfeldolgozó: Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft., Mailchimp (Hírlevélküldés)

Adatkezelés tervezett időtartama: Az Érintett által történő visszavonásig

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen!

8. KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KELETKEZETT ADATOK KEZELÉSE.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Fogszabályzó Centrumunk táblával jelzett területein és helyiségeiben elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.  A kamera rögzíti az Ön magatartását is. A kamerák elhelyezkedése: Centrum udvarunk parkolójában, Fogszabályozó Centrumunk váró helyiségében a recepció „szigeténél“ valamint a Centrum bicikli tárolójának területén emberi élet-, testi épség, vagyonvédelem céljából található.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Önök és a Centrum biztonsága,  vagyonvédelme.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

Érintettek kategóriái: Minden a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum területére belépő érintett (természetes személy), akik a kihelyezett tájékoztatást (piktogram) követően a Fogszabályzó Centrum területére belépnek (ráutaló magatartásukkal elfogadva a tájékoztatást)

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím

Adatfeldolgozó: Rival Team Kft. (külön szabályzattal rendelkezik Centrumunk területére)

Adatkezelés tervezett időtartama: Maximum 3 nap, de az Érintett által történő törlésig, tiltakozásig

V. A PÁCIENS JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

1. Tájékoztatás és személyes adatokhoz hozzáférés

Az érintett Páciens kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Páciens a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a  e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Páciens egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Páciens regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Pácienst más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatás kérés kiterjedhet a Páciensről az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

2. Helyesbítéshez való jog

A Páciens kérheti az Adatkezelőtől, hogy az által kezelt pontatlan személyes adatot helyesbítse. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Páciens kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. Törléshez való jog

A Páciens kérheti az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad! A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Pácienst, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Páciens kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Páciens vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

A Páciens kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Páciens ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Páciens továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja már megvalósult, de a Páciens igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Páciens kérheti, hogy az Adatkezelő a Páciens által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

6. A tiltakozáshoz való jog

A Páciens tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

VI. COOKIE/SÜTIK

Amennyiben ellátogat a www.fogszabalyzas.hu weboldalunkra, szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy oldalunkon sütik beállítása történik.

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Weboldalunk sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

  • az oldal meglátogatásának tényét és idejét
  • milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra
  • azt, hogy emlékezzen a felhasználó tevékenységére, azonosítsa a felhasználót, ha járt már a weboldalon
  • azt, hogy beleegyezett-e abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon
  • ha felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és engedélyezte a sütik használatát, ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek  internetes webhelyein.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

A cookie-kat 3. félnél, a Google Analytics szolgáltatásban tároljuk. A Google Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy weboldalunk, valamint erre irányuló különböző hirdetési tevékenységeink hatékonyságát és eredményességét mérjük.

A Google Analytics-ben Önről a következő online adatok kerülnek tárolásra:

  • cookie azonosító
  • IP-cím
  • eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.)
  • kliensazonosító

A sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

VII. ADATBIZTONSÁG

A Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az érintett (Páciensek) adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá a hozzáférési szintek belső szabályzatban kialakított mértékéig. Az adatkezelő biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a Szolgáltatás belső szabályzatában meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak. A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmaz, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon tárolt dokumentumok hozzáférését Centrumunk szintén a belső szabályzatában meghatározottak szerint jogosultsági szintek beépítésével szabályozza.

VIII. PANASZOK KEZELÉSE

Az adatvédelmi vonatkozású kérelmet, tiltakozást, panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos kérdést és észrevételt Szolgáltatásunk az Adatvédelmi tisztviselő bevonásával kezeli.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Szolgáltatásunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail:

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS

Amennyiben adatvédelmi incidens történik, Fogszabályozó Centrumunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak azt, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, a Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt – az Érintettet (Pácienst) – az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Páciens külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett Páciens előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

X. TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI

A Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

A Tájékoztató hatályba lépésének napja:  2018. május 25.

ARCIDEÁL KFT.

Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum