Fogszabályozó Centrumunk az érintetteket (Pácienseket) még az adatkezelés megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az Érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónkban hivatkozott Fogszabályozási Centrumunk a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül. 

 Adatkezelő neve: Arcideál Kft.
Adatkezelő elérhetősége: 6726 Szeged, Marostői u. 29/A (Adószáma: 25487925-1-06)
Adatkezelő képviselője: Dr. Kocsis András

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Szolgáltatásunk a személyes adatok védelmével kapcsolatosan adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Az Érintettek személyes adatainak kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: fogszab@fogszabalyzas.hu

I. TÁJÉKOZTATÓNK CÉLJA ÉS HATÁLYA

Jelen Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy megismertessük Önt a DR. KOCSIS ANDRÁS FOGSZABÁLYOZÓ CENTRUM Privát Egészségügyi Szolgáltatás (Magánpraxis) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekkel. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban lévő adatvédelmi politikát Fogszabályozási Centrumunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Egészségügyi Szolgáltatásunk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

II. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Szolgáltatásunkban érintett a Páciens (néhány esetben a hozzátartozó is).

Az Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Privát Egészségügyi Szolgáltató: A magánpraxis, ahol az egészségügyi ellátást igénybe veszi, ahol a páciens vizsgálata és kezelése történik. Jelen esetben a Fogszabályozási Centrum.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezel: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részünkre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a „GDPR“ által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és a tisztességesen és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelőenkezeli.

A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik vagy az érintett páciens hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a pácienst tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a páciens, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Az Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adják.

Az Adatkezelők az általuk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Pácienst, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sért.

IV. ADATKEZELÉSEINKNEK FELSOROLÁSA ÉS CÉLJA

 1. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Amikor Ön felkeresi Fogszabályozó Centrumunkat és igénybe veszi az ellátást, az ellátást igazoló és leíró dokumentációjába feltűntetjük adatait.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink egészségügyi ellátása és annak dokumentálása

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól)

Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek

Kezelt személyesadatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges adatok: név/születési név, cím, születési adatok, TAJ

A személyesadatok címzettje: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) Adatfeldolgozó: Dentadmin betegirányítási szoftver, Kapás Kft. (fogtechnika)

Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és védelméről szabályozott és 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban meghatározott időtartamban.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy amennyiben a Fogszabályozó Centrumunkban folytatott kezelését végző szakorvos, az Ön kényelme és a szolgáltatás színvonalának növelése végett szükségesnek látja más szakorvos – Fogszabályozó Centrumon belüli – bevonását, az ellátás biztonsága és gyorsasága végett betekintést engedhet kizárólag az ellátással kapcsolatos adataiba.

Tájékoztatjuk, hogy 39/2016. (XII. 21.) számú EMMI rendeletnek megfelelően az ellátás során keletkező adatok továbbításra kerülnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT-be), ahol ügyfélkapus regisztrációval Ön is megtekintheti, valamint lehetősége van a láthatósági beállításokat módosítani.

2. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TUDOMÁNYOS CÉLÚ FOTÓDOKUMENTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

Ezen fotódokumentáció segítségével szeretnénk végig kísérni és dokumentálni a kezelés folyamatát, mely lehetőséget biztosít a Fogszabályozó Centrum számára, hogy az így elkészített dokumentációt a szakma speciális eseteinek tudományos céljára felhasználhassa.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás fotó-dokumentációja

Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása

Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek

Kezelt személyes adatok: név, ellátás folyamatainak a fotói

Adatfeldolgozó: Dentadmin betegirányítási szoftver Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

3. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓS CÉLÚ FOTÓDOKUMENTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen fotódokumentáció segítségével szeretnénk végig kísérni és dokumentálni a kezelés folyamatát, mely lehetőséget biztosít a Fogszabályozó Centrum számára, hogy az így elkészített fotókat lehetősége legyen a Centrum weboldalán felhasználni. A közzétett fotódokumentáció „előtte-utána“ esetként segíti a weboldalra érkezőket megismertetni a Centrumban elvégzett különleges és látványos kezeléseinkkel.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás fotó-dokumentációja

Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása

Érintettek kategóriái: Az ellátást igénybe vevő Páciensek.

Kezelt személyesadatok: Név, ellátás folyamatainak a fotói

Adatfeldolgozó: Dentadmin betegirányítási szoftver, Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft. Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

4. SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatait akkor kezeljük, amikor az ellátás megfizetése során a számlát   kiállítjuk.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pénzügyi elszámolás, bizonylati rend

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról)

Érintettek kategóriái: Azon Páciensek, akiknek nevére készpénzfizetési számla kiállítására kerül sor.

Kezelt személyesadatok: Számlafizető neve és számlázási címe, esetlegesen Egészségpénztári Tagság azonosítója

A személyesadatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adatfeldolgozó: Lida és Társa Bt., Dentadmin betegirányítási szoftver (számlázási szoftver), számlázz.hu

Adatkezelés tervezett időtartama: (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló rendelkezései szerint)

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen!

5. BEJELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor az ellátást megelőzően időpontot foglal online felületünkön, vagy telefonon Fogászati Centrumunk recepcióján.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek időpontegyeztetési célú megkeresései, időpontfoglalás

Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap

Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező

Páciensek Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám, e-mail cím

Adatfeldolgozó: Dentadmin betegirányítási szoftver, Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú gyermeke számára foglal időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.

 6. BELSŐ KUTATÁS ÉS BETEGELÉGEDETTSÉG MÉRÉSÉRE IRÁNYULÓ MEGKERESÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatok kezelése akkor történik akkor, amikor Fogszabályozó Centrumunkban történt kezelés, ellátás alatt vagy azt követően kérdőívben („Betegelégedettség“) szeretnénk megtudni Öntől, hogy milyen tapasztalatai voltak kezelése és ellátása alatt. Az Ön véleményét Fogszabályozó Centrumunk arra használja fel, hogy magasabb színű ellátást tudjon biztosítani Páciensei számára és szükség esetén folyamatait az Önök igényéhez, kényelméhez tudja igazítani.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Ellátásban résztvevő Páciensek elégedettségének mérése, minőségbiztosítás és közvéleménykutatások lebonyolítása

Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása

Érintettek kategóriái: Azon Páciensek, akik az ellátást igénybe vették

Fogszabályozó Centrumunkban Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám

Adatfeldolgozó: Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett Páciens által történő visszavonásig

7. HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatok kezelése akkor történik akkor, amikor Fogszabályozó Centrumunk marketing célú megkereséseivel szeretné Önt tájékoztatni a Centrumunkban elérhető új kezelésekről, esetlegesen kihirdetett aktuális akciókról.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Meglévő és leendő Pácienseink marketing célú tájékoztatása

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Érintettek kategóriái: A Fogszabályozó Centrum Hírlevelére feliratkozók

Kezelt személyesadatok: Név, e-mail cím

Adatfeldolgozó: Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft., Mailchimp (Hírlevélküldés)

Adatkezelés tervezett időtartama: Az Érintett által történő visszavonásig

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen!

8. KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KELETKEZETT ADATOK KEZELÉSE.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Fogszabályozó Centrumunk táblával jelzett területein és helyiségeiben elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.  A kamera rögzíti az Ön magatartását is. A kamerák elhelyezkedése: Centrum udvarunk parkolójában, Fogszabályozó Centrumunk váró helyiségében a recepció „szigeténél“, valamint a Centrum bicikli tárolójának területén emberi élet-, testi épség, vagyonvédelem  céljából található.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Önök és a Centrum biztonsága, vagyonvédelme.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

Érintettek kategóriái: Minden a Fogszabályozó Centrum területére belépő érintett (természetes személy), akik a kihelyezett tájékoztatást (piktogram) követően a Fogszabályozó Centrum területére belépnek (ráutaló magatartásukkal elfogadva a tájékoztatást)

Kezelt személyesadatok: Név, e-mail cím

Adatfeldolgozó: Rival Team Kft. (Külön szabályzattal rendelkezik Centrumunk területére)

Adatkezelés tervezett időtartama: Maximum 3 nap, de az Érintett által történő törlésig, tiltakozásig

V. A PÁCIENS JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

1. Tájékoztatás és személyes adatokhoz hozzáférés

Az érintett Páciens kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Páciens a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a fogszab@fogszabalyzas.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A

levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Páciens egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Páciens regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Pácienst más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatás kérés kiterjedhet a Páciensről az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

2. Helyesbítéshez való jog

A Páciens kérheti az Adatkezelőtől, hogy az által kezelt pontatlan személyes adatot helyesbítése. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Páciens kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. Törléshez való jog

A Páciens kérheti az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad! A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Pácienst, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Páciens kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Páciens vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

A Páciens kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Páciens ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Páciens továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja már megvalósult, de a Páciens igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Páciens kérheti, hogy az Adatkezelő a Páciens által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

6. A tiltakozáshoz való jog

A Páciens tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

VI. COOKIE/SÜTIK

 Amennyiben ellátogat a www.fogszabalyozas.hu weboldalunkra, szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy oldalunkon sütik beállítása történik.

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Weboldalunk sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

  • az oldal meglátogatásának tényét és idejét
  • milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra
  • azt, hogy emlékezzen a felhasználó tevékenységére, azonosítsa a felhasználót, ha járt már a weboldalon
  • azt, hogy beleegyezett-e abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon
  • ha felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és engedélyezte a sütik használatát, ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

A cookie-kat 3. félnél, a Google Analytics szolgáltatásban tároljuk. A Google Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy weboldalunk, valamint erre irányuló különböző hirdetési tevékenységeink hatékonyságát és eredményességét mérjük.

A Google Analytics-ben Önről a következő online adatok kerülnek tárolásra:

  • cookie azonosító
  • IP-cím
  • eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.)

kliensazonosító

VII. ADATBIZTONSÁG

Fogszabályozási Centrumunk mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az érintett (Páciensek) adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá a hozzáférési szintek belső szabályzatban kialakított mértékéig. Az adatkezelő biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a Szolgáltatás belső szabályzatában meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak. A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmaz, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon tárolt dokumentumok hozzáférését Centrumunk szintén a belső szabályzatában meghatározottak szerint jogosultsági szintek beépítésével szabályozza.

VIII. PANASZOK KEZELÉSE

Az adatvédelmi vonatkozású kérelmet, tiltakozást, panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos kérdést és észrevételt Szolgáltatásunk az Adatvédelmi tisztviselő bevonásával kezeli.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Szolgáltatásunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS

Amennyiben adatvédelmi incidens történik, Fogszabályozó Centrumunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak azt, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockzattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, Fogszabályozó Centrumunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt – az Érintettet (Pácienst)- az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Páciens külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett Páciens előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

X. TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI

Fogszabályozó Centrumunk fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

A módosított Tájékoztató hatályba lépésének napja: 2020. június 1.                                                                       

ARCIDEÁL KFT.

Dr. Kocsis András Fogszabályzó Centrum